تصاویر و فیلم کبوتر حمیدیه

بیوگرافی جواد کاظم نسب الباجی:

جواد کاظم نسب الباجی متولد 1344 دارای مدرک تحصیلی لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اهواز و کارشناس ارشد علوم سیاسی از واحد علوم تحقیقات خوزستان می باشد.

نگاهی به سوابق:

1 . رییس شورای شهرستان اهواز
2 . رییس شورای بخش مرکزی
3 . عضو شورای مرکزی خانه کشاورز
4 . معاونت شوراها و دهیاران نظام صنفی کشاورزی اهواز
5 . معاون پارلمانی نظام صنفی کشاورزی
6 . کارشناس هماهنگی و امور مجلس و نهادهای شرکت مخابرات خوزستان


رای ما اهوازی ها


جواد کاظم نسب الباجی


علی ساری

1 2 3 4 5 ... 17 >>